Showing all 2 results

Wildloft Freshly Premium Alfalfa

฿259
Wildloft Freshly Premium Alfalfa Hay
หญ้าอัลฟาฟ่าเขียวและหอมที่สุด ควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูกหญ้า การเก็บเกี่ยวในขณะที่ต้นหญ้ามีความอ่อน จนถึงการอบเพื่อให้สามารถรักษาสารอาหารในตัวหญ้าได้เยอะที่สุด

Wildloft Freshly Premium Timothy

฿259
Wildloft Freshly Premium Timothy Hay
หญ้าอัลฟาฟ่าเขียวและหอมที่สุด ควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูกหญ้า การเก็บเกี่ยวในขณะที่ต้นหญ้ามีความอ่อน จนถึงการอบเพื่อให้สามารถรักษาสารอาหารในตัวหญ้าได้เยอะที่สุด